Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví), které jsou uvedeny v tomto sazebníku, vyjadřují souhrn nákladů spojených s vysazením ryb stejných nebo co nejbližších parametrů, jako byly ryby upytlačené. Tento sazebník je určen pro účely definování výše škody podle § 137 a § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Sazebník pro škody způsobené vodohospodářskými haváriemi rámcově vychází ze Sazebníku pro stanovení hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví) v rybářských revírech a v rybníkářství. Finanční hodnota jednotlivých již dříve stanovených kategorií a druhů byla při stanovení tohoto novějšího, rozšiřujícího sazebníku zachována.

Tento sazebník vyjadřuje výši škody, která vzniká uživateli rybářského revíru, rybníkáři či podnikateli v rybářství, který ve smyslu zákona o rybářství vyrábí násady pro vysazování do volné přírody tam, kde v důsledku plošného poškození ekosystému jako takového tyto organizmy nemají podmínky pro přirozenou reprodukci v rozsahu, který by zajistil formu přežití tohoto druhu jako takového. Ceny uvedené v sazebníku nejsou tedy obchodní položkou v pravém slova smyslu. Zde uváděné ceny nelze posuzovat jako hodnotu masa, které lze koupit, ale především jako hodnotu v přírodě existujícího organizmu, který je součástí národního bohatství. Již před 20 léty byly zpracovány podobné sazebníky Státním ústavem ochrany přírody a následně AOPK. Vyjadřovaly nějakou formou hodnotu vodních organizmů, které měly charakter vzácných či chráněných živočichů.

Protože tyto částky jsou z hlediska současných legislativních podmínek neúčelné, představuje níže uvedený ceník kompromis, který usiluje o objektivní ohodnocení organizmu z hlediska jeho významu pro rovnováhu v rybím společenství jako takovou a současně i z hlediska ekosystému. Zohledňuje přitom řadu faktorů, jako je například velikost průměrného jedince, velikost generační ryby, průměrnou věkovou strukturu populace daného druhu v ČR, věk (velikost) pohlavního dospívání, možnost úspěšné reprodukce, výskyt v ČR, výskyt v zahraničí za účelem dovozu, míru ohrožení, hospodářský a ekologický význam, současný trend (pokles či vzestup populace) a řadu jiných faktorů.

Sazebník upytlačenych ryb

Sazebník za škody způsobené haváriemi