Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Noví členové

Termíny školení uchazečů pro získání prvního státního rybářského lístku v roce 2021.

  28. leden, 24. únor, 24. březen, 28. duben, 26. květen, 30. červen, 29. září a 27. říjen 2021.

Školení a zkoušky se uskuteční vždy od 15:00 hodin na rybochovném zařízení MO, Na Vrtálně 78, Pardubice
Nutné se telefonicky (tel. 466 613 340), osobně, či e-mailově přihlásit pceryba@volny.cz
Přihláška pro členy Českého rybářského svazu MO Pardubice je ke stažení zde.

Testy pro získání prvního státního rybářského lístku naleznete na stránkách: Českého rybářského svazu.

Rybářské lístky – přenesení výkonu činnosti

Ministerstvo zemědělství ČR pověřilo dopisem čj. 53744/2020 – MZE 16232 ze dne 14.10.2020 ČRS, se sídlem Praha, Nad olšinami 31, IČ 443191 „ organizování výchovy, výuky a ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku a vystavováním osvědčení o vykonání zkoušky“. Tím zároveň pozbylo ke dni 31.12.2020 účinnosti doposud platné pověření MZE ČR č.j. 12682-3/2010 ze dne 8.12.2010.

Podle podmínky č.1 nového pověření, je ČRS oprávněn výkon činnosti plynoucích z tohoto pověření přenést na své organizační jednotky.

VÚS ČRS Hradec Králové na základě výše uvedeného rozhodl svým usnesením  o přenesení výkonu všech činností vyplývajících z pověření MZE ČR č.j. 53744/2020-MZE 16232 na všechny MO ČRS ve své působnosti.

Podmínky pro organizování zkoušek z rybářství

Zkouška pro získání osvědčení o kvalifikačních předpokladech se skládá písemnou a ústní formou před nejméně tříčlennou zkušební komisí, která protokol o zkoušce i konkrétní testy jednotlivých uchazečů archivuje po dobu 3 let od data složení zkoušky.

Zkouška (jak písemná tak ústní) musí dohromady obsahovat minimálně 25 otázek, přičemž rozsah znalostí potřebných k získání osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musí odpovídat podmínkám uvedeným v příloze č.6 oddílu III. vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Rozsah znalostí potřebných k získání osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.

Uchazeč o vydání prvního rybářského lístku musí prokázat:

 1. Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů.
 2. Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů.
 3. Základní znalosti způsobů lovu ryb.
 4. Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.
 5. Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb

Zájemce o členství v ČRS a o lov musí:

 • Navštívit místní organizace ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz).
 • Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
 • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství , biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
 • Testy pro získání prvního státního rybářského lístku naleznete na stránkách: Českého rybářského svazu.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

 • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt ( vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
 • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Při splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Přihláška pro členy Českého rybářského svazu MO Pardubice je ke stažení zde.