Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Členská schůze  ČRS MO PARDUBICE z.s.,  2019.  Školící a kulturní středisko Dům kultury Dukla Pardubice s.r.o Gorkého 2573, Pardubice 530 02

Na členskou schůzi bylo pozváno 2535 členů MO ČRS Pardubice. Dva členové omluveni. Účast 37 členů, což je 1,46 %. Veškéré dotazy  byly zodpovězeny přímo na členské schůzi.

PROGRAM  JEDNÁNÍ

1) Zahájení  čl. schůze MO ČRS  Pardubice

2) Volba pracovního předsednictva

3) Schválení Jednacího řádu čl. schůze

4) Volba pracovních komisí: komise mandátová, komise návrhová

5) Kontrola usnesení z minulé čl. schůze konané 12. dubna 2018

6) Finanční uzávěrka 2018 a návrh rozpočtu MO ČRS Pardubic na rok 2019

7) Zpráva dozorčí komise MO ČRS Pardubice

8) Zpráva mandátové komise

9) Diskuse

10) Usnesení

11) Ukončení  čl. schůze

Usnesení

členské schůze Českého rybářského svazu, z.s.,místní organizace Pardubice,  konané dne 18. dubna 2019  v kulturním středisku Dukla Pardubice

 1. Členská schůze schvaluje:
 2. složení pracovních komisí, mandátové, návrhové
 3. zprávu o činnosti a výsledky hospodaření za rok 2018 – předsedy MO ČRS Pardubice pana Nejedlého, rybářského hospodáře pana Cimického a jednatele pana Horáka
 4. roční účetní uzávěrku MO ČRS Pardubice za rok 2018
 5. rozpočet MO ČRS Pardubice na rok 2019
 6. zprávu mandátové komise
 7. dokončení započatých SO akcí schválených na minulých členských schůzích
 8. provozovat činnost a údržbu rybochovného zařízení, které je vlastnictví, nebo v pronájmu MO ČRS Pardubice v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k porušování zákonem a smlouvou daných předpisů a nařízení, včetně nařízení svazových. K tomuto účelu v případě volných finančních prostředků zakoupit pracovní stroje
 9. schvaluje novelizované směrnice MO ČRS Pardubice. Směrnici č.1.2019 o přijímání nových členů , směrnici č.2.2019 o plnění členských povinností a směrnici č.3.2019 kárného řízení
 10. Členská schůze bere na vědomí:
 11. zprávu dozorčí komise MO ČRS Pardubice
 12. zprávu rybářské straže MO ČRS Pardubice
 13. Členská schůze ukládá:
 14. rybářskému hospodáři MO ČRS Pardubice zabezpečit vysazování ryb do sportovních revírů dle platných dekretů vydaných MZe ČR a KÚ Pardubického kraje a výrobu násadových ryb pro potřebu ostatních rybářských organizací ČRS a MRS
 15. výboru organizace pravidelně jedenkrát za každý Q vyhodnocovat čerpání rozpočtu
 16. všem členům organizace, kteří budou požadovat povolenku k rybolovu zakoupit si ji nejpozději do konce října 2019. Pro výdej povolenky je třeba mít splněny veškeré podmínky pro vydání povolenky k lovu ryb
 17. rybářskému hospodáři prosazovat pro další období v bližších podmínkách RŘ a v případě návrhu novelizace vyhlášky k rybářskému zákonu, takové způsoby lovu, které vycházejí z tradic ČRS a MO Pardubice
 18. zaměstnancům MO ČRS Pardubice zúčastňovat se aktivně akcí a školení, které jsou zaměřeny na podporu výroby ryb a rybářského sportu
 19. členům rybářské stráže, snažit se získávat a školit nové členy pro tuto funkci. Snažit se svým přístupem zajistit u členů ČRS při výkonu rybářského práva dodržování Stanov ČRS, konkrétně dodržování § 4 odst. 2. písm. a) Stanov ČRS
 20. pravomoc výboru MO ČRS Pardubice ke sjednávání smluv na práce, které souvisí s rybochovným zařízením a činností místní organizace. Tyto práce hradit z finanční částky vybrané od členů § 3. odst. 4) písm. c) Stanov ČRS.
 21. obnovovat strojní vybavení organizace pro potřeby údržby rybochovného zařízení, jakož i obnova autoparku
 22. výboru MO ČRS Pardubice projednat přednesené diskusní příspěvky a podat potřebné vysvětlení na příští členské schůzi

 

Návrhová komise: 18. dubna 2019                                         podpisy  členů :

Vaňous Jaroslav v.r., Malina Jaroslav v.r., Barcalík Petr v.r.