Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

Brigády 2020

Pracovní povinnost (brigády) se hradí na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 14. dubna 2016 (usnesení odst. A písm. j.) jen finančně. (Členská schůze v roce 2019 odsouhlasila Směrnicí č.2/2019, která upravuje finanční plnění  80,-Kč/1hod tj. 800,- Kč) a vztahuje se na členy v roce, kdy dosáhnou 17 let věku a končí v roce ve kterém dosáhnou 64 let věku (včetně). Tzn. v roce, kdy je členu 65 let již finančně neuhrazuje brigádní povinnost. 

Pracovní příspěvek se nevztahuje na ženy bez rozdílu věku, dále na všechny členy, kteří v daném roce nezakoupí žádnou povolenku k rybolovu (byť i krátkodobou) a členy vlastnící platný průkaz ZTP, ZTP-P, nebo doklad o poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % (invalidita 3. stupně) platný pro daný rok, kdy člen žádá o povolenku k rybolovu.

POVOLENKY  K  LOVU  RYB

se řádným členům vydávají na základě čl. 24  Jednacího řádu ČRS:

a) platného rybářského lístku

b) platné členské legitimace

c) potvrzení o splnění členských povinností

d) potvrzení o vrácení povolenky s řádně vyplněným “ sumářem úlovků a docházek“ za uplynulý rok do 15 dnů po skončení jejich platnosti MO, která povolenku vydala.

Finanční plnění se provádí v průběhu roku v termínech pro výdej povolenek, nejpozději však do konce termínu pro výdej povolenek příslušného roku.

Při ztrátě rybářských dokladů držitel tuto skutečnost nahlásí vlastní MO ČRS a postupuje následovně:

Členský průkaz: bez ohledu na způsob ztráty (zničení, krádež apod.) za vydání duplikátu se platí manipulační poplatek ve výši 200,- Kč.

Povolenka k rybolovu: při ztrátě nebo jiném zničení se nová povolenka vydá za plnou hodnotu podle druhu povolenky při odcizení (krádeži) na základě předložení protokolu PČR se platí při vydání nové povolenky 10 % z ceny podle druhu povolenky.