Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Brigády 2023

Pracovní povinnost (brigády) se hradí na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 14. dubna 2016 (usnesení odst. A písm. j.) jen finančně. (Členská schůze v roce 2019 odsouhlasila Směrnicí č.2/2019, která upravuje finanční plnění  80,-Kč/1hod tj. 800,- Kč) a vztahuje se na členy v roce, kdy dosáhnou 17 let věku a končí v roce ve kterém dosáhnou 64 let věku (včetně). Tzn. v roce, kdy je členu 65 let již finančně neuhrazuje brigádní povinnost. 

Pracovní příspěvek se nevztahuje na ženy bez rozdílu věku, dále na všechny členy, kteří v daném roce nezakoupí žádnou povolenku k rybolovu (byť i krátkodobou) a členy vlastnící platný průkaz ZTP, ZTP-P, nebo doklad o poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % (invalidita 3. stupně) platný pro daný rok, kdy člen žádá o povolenku k rybolovu.

POVOLENKY  K  LOVU  RYB  2023

se řádným členům vydávají na základě čl. 26  Jednacího řádu ČRS:

  1. Na vydání povolenky žadatel nemá právní nárok
  2. Povolenky k lovu ryb se řádným členům vydávají na základě:

a) platného rybářského lístku

b) platné členské legitimace, ve které je vyznačeno splnění čl enských povinností a potvrzeno vrácení ve stanovené lhůtě povolenky k lovu ryb s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ za uplynulý rok, pokud je součástí vydané povolenky k lovu ryb,

c) ověření, že ČRS ani jeho organizační složka za žadatelem neeviduje pohledávku po lhůtě splatnosti,        

d) ke zjištění výše uvedených podkladů může být vydejcem povolenky využit RIS,

  3. Podmínky pro vydání povolenek k lovu ryb čestným členům, kteří mají platný rybářský lístek, po dohodě s uživatelem revíru, stanoví              organizační jednotka Svazu, která o přijetí čestného člena rozhodla.

4. Povolenky k lovu ryb se nečlenům vydávají na základě:

a) platného rybářského lístku,

b) prohlášení, že v uplynulých pěti letech nebyl vyloučen z ČRS nebo MRS nebo proti němu nebylo zahájeno před ukončením členství kárné řízení a ověření, že není veden v seznamu vyloučených členů: zprovozněním RIS výdejce povolenky nebude prohlášení vyžadovat, ale bude tuto skutečnost sám ověřovat v RIS,

c) prohlášení, že v posledních pěti letech nebyl řešen příslušným orgánem pro přestupek nebo trestný čin zejména proti rybářskému právu, ochraně přírody a životního prostředí nebo za týrání zvířat.

Finanční plnění se provádí v průběhu roku v termínech pro výdej povolenek, nejpozději však do konce termínu pro výdej povolenek příslušného roku.

Při ztrátě rybářských dokladů držitel tuto skutečnost nahlásí vlastní MO ČRS a postupuje následovně:

Členský průkaz: bez ohledu na způsob ztráty (zničení, krádež apod.) za vydání duplikátu se platí manipulační poplatek ve výši 300,- Kč.

Povolenka k rybolovu: při ztrátě nebo jiném zničení se nová povolenka vydá za plnou hodnotu podle druhu povolenky při odcizení (krádeži) na základě předložení protokolu PČR se platí při vydání nové povolenky 10 % z ceny podle druhu povolenky.