Český rybářský svaz
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu

Program jednání z členské schůze Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Pardubice : viz pozvánka

Účast: pozváno 2732, přítomno 50, omluveno 4 účast = 1,83% členů

1.Jednání členské schůze zahájil předseda organizace MO ČRS Pardubice. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky, a tak byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen jednatel organizace

2.Zvolena byla komise mandátová, návrhová a komise volební, hlasy všech přítomných členů

 1. Předseda organizace zkontroloval usnesení z minulé členské schůze a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny
 2. Předseda dále přednesl zprávu o činnosti MO Pardubice za období od poslední členské schůze, zprávu o hospodaření MO, účetní uzávěrce a návrh rozpočtu na příští rok. Zprávu doplnila ekonomka organizace

 

 1. Zprávu dozorčí komise MO Pardubice přednesl její vedoucí
 2. Zprávu rybářské stráže MO Pardubice přednesl její vedoucí
 3. Zprávu mandátové komise MO Pardubice přednesl zvolený člen mandátové komise

 

 1. Volby do výboru a dozorčí komise: předseda volební komise přečetl návrh členů,
 • Pan Michal Ondráček člen RS předkládá nový návrh na člena DK – na sebe. V hlasování o tomto protinávrhu 4 pro, 40 proti, 6 se zdrželo hlasování – návrh nebyl přijat za členy byli zvoleni navržení členové viz. pozvánka

 

9.Připomenuto, že delegátem na konferenci VčÚSHK 2018 byl na minulé členské schůzi zvolen pan. Gregora. Pan Michal Ondráček podal návrh na svoji osobu jako náhradníka na konferenci ÚS ČRS HK v letošním roce. V hlasování o tomto doplnění usnesení bylo 6 pro, 36 proti a 8 se zdrželo hlasování – návrh byl zamítnut

 

 1. V diskuzi předneseny dotazy ohledně:
 • pan XY – dotaz na vysazování amura, k tomu rybářský hospodář – vysazování je na výjimku jako jiných nepůvodních druhy ryb
 • pan XY – dotaz na lov z loděk na písníku Oplatil, k tomu pan rybářský hospodář – lov z loděk zde není povolen.

 

 1. Předseda návrhové komise MO Pardubice přednesl návrh na usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato hlasy všech přítomných členů.

 

 1. Předseda MO ČRS Pardubice na závěr poděkoval všem členům, kteří se podílejí na práci pro organizaci, její činnosti a schůzi ukončil.

 

V Pardubicích 12.4.2018                                                                                                     Jednatel MO Horák V.