Český rybářský svaz, z.s.
v Pardubicích

je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. První rybářský spolek v Pardubicích byl založen 4. května 1899.

Více o svazu
Kalendář akcí

Červnové zasedání Republikové rady ČRS se konalo dne 3. 6. 2021 na středisku ČRS Štědronín. Hlavními diskutovanými tématy byly návrhy na změnu interních předpisů ČRS, informace ze zasedání hospodářského odboru Rady ČRS, zpráva o kontrolách RDR za uplynulé období a Zpráva o činnosti ČRS za rok 2020.

V úvodu zasedání seznámil pan Dr. Hladík členy Rady s odbornou rešerší „Prahování drobných vodních toků“, která bude sloužit jako jeden z podkladů pro jednání se státní správou za účelem přípravy dotačních titulů, které by mohly podpořit citlivou úpravu vodních toků, zejména s ohledem na zlepšení podmínek a možností přirozeného výtěru pstruha potočního a lipana. Předseda ČRS Dr. Mach poděkoval Dr. Hladíkovi a zástupcům zapojených ÚS za přípravu materiálu; míra zapojení ČRS do tohoto projektu bude projednána po vyjasnění některých legislativně – administrativních záležitostí a předložení rozpočtu projektu.

Jednatel ČRS Ing. Heimlich komentoval dokončenou Zprávu o činnosti ČRS za rok 2020. Zpráva obsahuje klíčová data a trendy hospodaření a činnosti ČRS. Ing. Heimlich konstatoval, že celkový počet členů se meziročně navýšil o 2,7%, a to ve všech věkových kategoriích; srovnatelný nárůst je možný pozorovat u prodaných povolenek, zároveň se navyšuje podíl rybářů, kteří preferují celosvazové povolenky před povolenkami územními. Do vodních ploch, o které ČRS pečuje, bylo vysazeno téměř 15 milionů kusů ryb o hmotnosti přesahující 3 380 tun v hodnotě téměř 225 milionů Kč. V úlovcích rybářů  bylo vykázáno 1,734 mil. kusů ryb o váze 2 781 tun, což rovněž představuje oproti předchozímu roku mírné zvýšení úlovků.

Předseda hospodářského odboru Rady ČRS p. Václav Horák informoval o průběhu květnového jednání HO, na kterém byly řešeny primárně návrhy na úpravy rybářské legislativy. Tyto body jsou průběžně konzultovány se zástupci Ministerstva zemědělství. O jejich výsledné podobě budeme informovat poté, co budou projednány v rámci jednotlivých územních svazů, prozatím se jedná o pracovní materiál.

Republiková rada dále schválila úpravu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Republikové rady. Od roku 2022 bude na revírech Rady (např. ÚN Orlík) k uchovávání ryb zakázáno používání haltýře. Toto opatření bylo přijato zejména s ohledem na ochranu ryb.

V dalším bodě jednání byly opět podrobně diskutovány návrhy na změnu Stanov, Jednacího řádu a Sazebníku trestů. Předseda ČRS Dr. Mach konstatoval, že se podařilo ve většině projednávaných bodů nalézt konsenzuální řešení (podrobnosti zde); jediným bodem, kde nebyla nalezena plošná shoda, je úprava a sjednocení výše brigádnické povinnosti. Na návrh předsedy Dr. Macha se Republiková rada usnesla nepodávat návrh na sjednocení brigádnické povinnosti na podzimním Republikovém sněmu, nicméně nadále bude k tomuto tématu pokračovat diskuze s cílem nalezaní konsenzuálního řešení. Ostatní novelizační body, na kterých je všeobecná shoda ÚS, budou Republikovému sněmu předloženy na podzim tohoto roku.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek informoval o průběhu provedených květnových kontrol; jednalo se o audit čerpání rozpočtu na mezinárodní činnost, o kontrolu tuzemské sportovní činnosti, kontrolu využívání služebních vozidel a kontrolu vyúčtování celosvazových a celorepublikových povolenek. V rámci kontrolovaných oblastí nebyly shledány nedostatky, podané návrhy a doporučení budou zapracovány sekretariátem Republikové rady.

Nadále probíhá proces zpracování odborných posudků podaných nabídek na připravovaný Rybářský informační systém, po jejich zpracování budou nabídky vyhodnoceny výběrovou a hodnotící komisí, složenou ze zástupců územních svazů, advokátní kanceláře a Republikové dozorčí rady. Protože by měl být celý systém kofinancovaný ze zdrojů EU (OP Rybářství), postupuje celé VŘ dle Zákona o zadávání veřejných zakázek a pravidel předmětného operačního programu. Vzhledem k tomu, že žádost o platbu z operačního programu je řešena vždy zpětně (po ukončení celého projektu), budou zálohy na úhradu systému jednomyslným usnesením Rady financované mezi jednotlivé územní svazy a MRS na základě počtu členů; po závěrečném vyúčtování a obdržení dotace budou nevyužité prostředky zaslány zpět na účty územních svazů.

V závěrečném bodu programu Rada schválila uzavření smluv s vítězi výběrových řízení na vydání tiskovin pro ČRS (soupisy revírů, formuláře povolenek, známky).

Další zasedání Republikové rady se bude konat 9. září.

Převzato: Rada ČRS